versie september 2023

Algemene voorwaarden van Nijland Cycling B.V. gevestigd te (8111 CM) Heeten, aan de Telgenweg 12. Nijland Cycling B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 38020120.

Definities

 1. Nijland Cycling: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nijland Cycling; Opdrachtnemer; en de partij waar Wederpartij de dienst of product afneemt en daarmee tevens de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Nijland Cycling handelt, onder omstandigheden, onder de handelsnaam Cargo Cycling. In dergelijke gevallen zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing.
 2. Wederpartij (c.q. Koper): een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf; en diensten en/of werkzaamheden en/of producten van Nijland Cycling afneemt c.q. Opdracht verleent aan Nijland Cycling; Opdrachtgever.
 3. Aanbod: ieder aanbod van Nijland Cycling B.V. zowel in de vorm van een schriftelijke offerte als in een ander overeengekomen vorm;
 4. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, inzake welke dienst of product, Nijland Cycling tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. Anders gezegd: de overeenkomst tussen Nijland Cycling en Wederpartij.
 5. Offerte: het Aanbod of de Offerte door Nijland Cycling aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. Dit kan schriftelijk dan wel mondeling geschieden;
 6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 BW.
 7. Partijen: Wederpartij en Nijland Cycling tezamen.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Nijland Cycling en de Wederpartij, alsmede op alle Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen van diensten en/of producten dan wel andere rechtshandelingen tussen Nijland Cycling en Wederpartij.
 2. De toepasselijkheid van door Wederpartij gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 3. Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Nijland Cycling schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Nijland Cycling als zodanig zijn aanvaard. De overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de desbetreffende Overeenkomst en Wederpartij kan aan de overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten met Nijland Cycling.
 4. Indien en voor zover enige bepaling uit de voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.
 5. Partijen zullen in dat geval in overleg een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk bij de strekking van de nietige/vernietigde bepaling aangesloten wordt.
 6. Nijland Cycling is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 7. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 2: Offerte, aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, offertes en/of prijsopgaven, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend en kunnen door Nijland Cycling te allen tijde worden herroepen, tenzij in de offerte anders door Nijland Cycling is aangegeven.
 2. Prijzen gelden nimmer automatisch voor toekomstige aanbiedingen dan wel offertes.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Wederpartij.
 4. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 8 dagen na verzending door Nijland Cycling schriftelijk bezwaren van de Wederpartij zijn ontvangen.
 5. Een samengestelde offerte of prijsopgave verplicht Nijland Cycling niet tot het leveren van een gedeelte van de producten of het verrichten van een gedeelte van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens geheel of gedeeltelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigingen, is Nijland Cycling gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen c.q. levertermijnen aan te passen.
 7. Nijland Cycling kan nimmer gehouden worden aan een aanbod (of overeenkomst) indien Wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of schrijffout bevatte.


Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Nijland Cycling zal de Overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitoefenen.
 2. Wederpartij verplicht zich ertoe aan Nijland Cycling alle informatie die voor Nijland Cycling benodigd is voor de uitvoering van de diensten en levering van producten te verstrekken die wenselijk of benodigd is of waarvan Wederpartij weet, dan wel behoort te weten, dat deze informatie voor Nijland Cycling benodigd is voor een juiste en tijdige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
 3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Nijland Cycling zijn verstrekt en/of indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken niet of niet deugdelijk functioneren, heeft Nijland Cycling het recht niet met uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten (meerkosten) aan Wederpartij in rekening te brengen.
 4. Indien Nijland Cycling een aanbetaling verlangt van Wederpartij en deze nog niet door Nijland Cycling ontvangen is, behoudt Nijland Cycling zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat de verlangde aanbetaling door Nijland Cycling is ontvangen.
 5. Het staat Nijland Cycling vrij om voor de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk derden in te schakelen dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te laten uitvoeren.


Artikel 4: Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien, nadat de overeenkomst is aangegaan, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Nijland Cycling te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van de Wederpartij.
 2. Nijland Cycling behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de overeenkomst, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
 3. In geval van wijzigingen in een reeds aangegane overeenkomst, is Nijland Cycling gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de levertijd dienovereenkomstig te verlengen.


Artikel 5: Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen is het gekochte, c.q. bewerkte, c.q. geteste, c.q. geleverde voor risico van de Wederpartij vanaf de sluiting van de (koop)overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan het huis/bedrijf dan wel doorgegeven adres van de wederpartij.
 2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, maar slechts een streeftermijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de Wederpartij Nijland Cycling schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Het is Nijland Cycling toegestaan verkochte, c.q. bewerkte, c.q. geteste zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Nijland Cycling bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Wederpartij is verantwoordelijk ervoor zorg te dragen dat het (lever)adres als bedoeld in artikel 5.1 correct is. Indien Wederpartij hierin tekortgeschiet, komen eventuele kosten van meerwerk voor haar rekening.

Artikel 6: Garantie

 1. Nijland Cycling garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door Nijland Cycling niet langer garantie verleend dan deze derde leverancier aan Nijland Cycling verleent, met een maximum van 24 maanden.
 3. Bij een inbreuk op de hiervoor genoemde garantie, is de aansprakelijkheid van Nijland Cycling beperkt tot het kosteloos herstellen of vervangen van de betreffende geleverde zaak dan wel het terugbetalen van de daarvoor in rekening gebrachte prijs, zulks naar keuze van Nijland Cycling.
 4. De aanspraak op garantie vervalt als de inbreuk op de garantie haar oorzaak heeft in enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van de geleverde zaak. De aanspraak op garantie vervalt ook indien de inbreuk op de garanties het gevolg is van een onjuiste behandeling door de Wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: ondeskundig gebruik, onzorgvuldige installatie, onzorgvuldig onderhoud en/of indien het geleverde op onzorgvuldige wijze is opgeslagen en/of de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant niet zijn opgevolgd. De aanspraak op garantie vervalt voorts indien door de Wederpartij en/of haar ingeschakelde derden, werkzaamheden c.q. wijzigingen aan de geleverde zaak worden uitgevoerd. De aanspraak op garantie vervalt ten slotte indien de Wederpartij ter zake van betaling in verzuim is of anderszins tekortschiet in de nakoming van verplichting(en) uit hoofde van de overeenkomst.
 5. Conform het in het vorige lid bepaalde geldt dat Wederpartij verantwoordelijk is voor deugdelijk onderhoud van de geleverde zaak. Indien Wederpartij enige twijfel heeft over de wijze van onderhoud, dient Wederpartij contact op te nemen om e.e.a. af te stemmen met Nijland Cycling.
 6. De Wederpartij heeft in geval van een geldige aanspraak op garantie niet het recht een of meerdere verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.


Artikel 7: Gebreken; klachttermijnen

 1. De Wederpartij dient de gekochte, c.q. bewerkte, c.q. geteste zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  1. Of de juiste zaken zijn afgeleverd
  2. Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
 2. Indien er zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dan dient de Wederpartij deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Nijland Cycling te melden.
 3. Onverminderd artikel 6, dient de Wederpartij niet-zichtbare gebreken binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Nijland Cycling.
 4. De Wederpartij heeft in geval van een zichtbaar dan wel niet-zichtbaar gebrek niet het recht een of meerdere verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
 5. Bij overschrijding van een hiervoor genoemde termijn vervalt elke aanspraak van de Wederpartij jegens Nijland Cycling ter zake van non-conformiteit.


Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten van Nijland Cycling op al hetgeen Nijland Cycling in de uitvoering van de overeenkomst tussen Nijland Cycling en de Wederpartij aan de Wederpartij verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, processen, modellen blijven berusten bij Nijland Cycling en mogen door de Wederpartij slechts worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst tussen Nijland Cycling en Wederpartij.
 2. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Nijland Cycling en de Wederpartij intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij Nijland Cycling. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij de Wederpartij komen te rusten, draagt Wederpartij deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan Nijland Cycling en zal de Wederpartij indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee Nijland Cycling al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij Nijland Cycling komen te rusten. De Wederpartij doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij de Wederpartij blijven berusten, dan wel verbindt de Wederpartij zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.
 3. Indien Nijland Cycling aan de Wederpartij een gebruiksrecht geeft dan is dat altijd op basis van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, welke is beperkt tot het overeengekomen gebruik. Bij gebreken van een voorafgaande overeengekomen gebruiksduur, is het gebruiksrecht van de intellectuele eigendomsrechten van Wederpartij in ieder geval beperkt tot de duur van de overeenkomst tussen Nijland Cycling en Wederpartij, dan wel voor de duur waarin Wederpartij producten van Nijland Cycling afneemt. Een licentie van Nijland Cycling is te allen tijde met onmiddellijke ingang opzegbaar, zonder dat Nijland Cycling enige vorm van schadevergoeding aan Wederpartij verschuldigd is.


Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Nijland Cycling geleverde zaken blijven het eigendom van Nijland Cycling totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Nijland Cycling gesloten (koop) overeenkomsten is nagekomen:
  1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
  2. de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de (koop)overeenkomst(en) door Nijland Cycling verrichte of te verrichten diensten,
  3. eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) (koop) overeenkomst(en).
 2. Wederpartij is niet bevoegd om de afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of hier enig ander (zakelijk) recht op te vestigen.
 3. Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Nijland Cycling tekortschiet of Nijland Cycling goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Nijland Cycling gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De wederpartij verleent Nijland Cycling en haar werknemers bij voorbaat toestemming om de terreinen en gebouwen van de wederpartij te betreden om de zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Nijland Cycling op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke mededeling, te ontbinden.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Nijland Cycling zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen


Artikel 10: Prijzen en betaling

 1. Tenzij anders vermeldt, zijn onze prijzen exclusief BTW en exclusief transportkosten en overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en andere (on)kosten.
 2. Indien Nijland Cycling met de Wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Nijland Cycling niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs bij wijzigingen in voor de uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijke materialen, lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen en/of andere factoren, die de prijs van de gekochte zaken bepalen.
 3. Nijland Cycling mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Wederpartij heeft niet het recht zich op opschorting te beroepen.
 6. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente, in de tweede plaats van de kosten, en in de derde plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Nijland Cycling sluit iedere aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, schade aan gewassen en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door Nijland Cycling, haar ondergeschikten, haar ingeschakelde hulppersonen en/of haar zaken uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in het voorgaande lid geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal het factuurbedrag (exclusief btw) voor de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
 3. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Nijland Cycling in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Nijland Cycling komt.
 4. Wederpartij zal Nijland Cycling op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Nijland Cycling ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.
 5. Wederpartij kan nimmer een – geslaagd – beroep doen op garantie ofwel Nijland Cycling aansprakelijk stellen indien sprake is van een van de volgende situaties:
 • Wederpartij heeft de geleverde zaak ondeskundig gebruikt of gebruikt in strijd met de bestemming;
 • Wederpartij heeft de zaak gebruikt in strijd met geleverde adviezen en/of instructies;
 • Wederpartij is tekortgeschoten in het onderhoud van de geleverde zaak;
 • Wederpartij heeft foute of onvolledige informatie verstrekt;
 • Wederpartij heeft zelfstandig aanpassingen verricht aan de geleverde zaak, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nijland Cycling.

Artikel 12: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en niet aan Nijland Cycling zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: (i) uitblijven van tijdige levering van toeleveranciers van Nijland Cycling, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan Nijland Cycling gebruik maakt, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) oorlog, (vi) werkbezetting, (vii) werkstaking, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) een uitbraak van een ziekte en (x) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Nijland Cycling om wat voor reden dan ook.
 2. Nijland Cycling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Nijland Cycling haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Nijland Cycling opgeschort. Pas indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verlichtingen door Nijland Cycling niet meer mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Nijland Cycling bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13: Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging en/of waardevermindering van een zaak gaat te allen tijde over op Wederpartij vanaf het moment dat de zaak – middels bijvoorbeeld een levering – in de macht van Wederpartij is gebracht.

Artikel 14: Herroepingsrecht

 1. Voor de gevallen er sprake is van een koop op afstand wordt het herroepingsrecht van consumenten uitdrukkelijk uitgesloten voor de volgende gevallen:
 • Alle volgens de specificaties van de Wederpartij vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Wederpartij, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
 1. Tijdens een eventuele bedenktijd is Wederpartij gehouden zorgvuldig om te gaan met de geleverde zaak.

Artikel 15: Ontbinding

 1. Indien Nijland Cycling op enig moment tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is Wederpartij te allen tijde gehouden om Nijland Cycling een redelijke termijn te gunnen om alsnog tot nakoming over te gaan.
 2. Zonder dat Nijland Cycling rechtens in verzuim is, kan Wederpartij nimmer tot ontbinding van de overeenkomst overgaan.


Artikel 16: Geschilbeslechting en toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, aanbiedingen en offertes, overeenkomsten en/of overige rechtshandelingen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Nijland Cycling en Wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement te Zwolle.